XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG

Tháng Năm 31, 2022

Cùng với sự hỗ trợ toàn bộ công nghệ và giải pháp của CPE VIỆT NAM, hệ thống xử lý nước thái khu công nghiệp tập trung đã đi vào vận hành ổn định: đảm bảo đạt công suất thiết kế, nước ra đạt tiêu chuẩn xả thải.